گروه مدارس تخصصی رونـا
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت     یک موی ندانست ولی موی شکافت ...

چشم انداز

نهادینه  سازی و فراگیر کردن فرهنگ پرسش و آموزش،
برای حرکت به سمت جهانی شدن.

ماموریت

نیاز سنجی و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
​​​​​​​با تاکید بر مسئولیت های حرفه ای، اجتماعی و ملی.​​​​​​