مدرسه تخصصی شهر و محیط زیست​​​​​​​

هـدف مدرسه​​​​​​​

آشنا سازی مخاطبان با محیط شهری بهره ور و امن به عنوان فضایی برای کسب و کار و نقش توسعه اقتصادی شهرها در توسعه اقتصاد ملی​​​​​​​

مخاطبان مدرسه​​​​​​​

  • کارشناسان و مدیران طراحی و برنامه ریزی شهری، و تحقیق و توسعه
  • مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها  و مدیران شهری
  • کارشناسان و برنامه ریزان اقتصادی و محیط زیست
  • صاحبان کسب و کارهای شخصی و مشاوران مدیریت

​کلید واژگان

محیط زیست:
​​​​​​​
مجموع همه شرایط خارجی که بر رشد و بقای زندگی یک موجود زنده موثر است.

مدیریت شهری:
شیوه اداره شهر به عنوان مهمترین مرکز تجمع و شکل گیری ارتباط انسانی و کنترل پدیده های ناشی از شکل گیری شبکه ارتباطات​​​​​​​

شهر:
مکانی سیاسی، اداری و فرهنگی در آمیزه ای از روابط اجتماعی و مجموعه متراکمی از فعالیت های اقتصادی برای تامین زیست جمعی سالم، امن، خردورز و پایدار.​​​​​​​

اقتصاد شهری:
طراحی، توزیع و مدیریت فعالیت های خرد و کلان عناصر فکری و فیزیکی در یک شهر در جهت تامین نیازمندی های شهری برای افزایش ثروت مادی و معنوی شهر و کنترل آنها برای تطبیق با محیط زیست سالم و امن​​​​​​​

دپارتمان شهر

دپارتمان محیط زیست

درخواست ثبت نام

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.