مدرسه تخصصی لجستیک و زنجیره تامین​​​​​​​

هـدف مدرسه​​​​​​​

ایجاد و افزایش درک عملکرد و طراحی و استقرار سیستم های ساده و تخصصی زنجیره تامین و لجستیک در سازمانها. ​​​​​​​

مخاطبان مدرسه​​​​​​​

  • کارشناسان و مدیران خرید، تولید، انبار، لجستیک و زنجیره تامین و ترابری در سطوح میانی و ارشد
  • مدیران عامل و اعضای هیات مدیره
  • کارشناسان اقتصاد و برنامه ریزی حمل و نقل
  •  صاحبان کسب و کارهای شخصی و مشاوران مدیریت

​کلید واژگان

زنجیره تامین برون سازمانی
​​​​​​​
سیستمی متشکل از سازمان ها، افراد و فرآیندهایی که در طراحی، تولید و عرضه محصول یا خدمت به بازارهای مصرف دخیل هستند.​​​​​​​

لجستیک تجاری
​​​​​​​
​​​​​​​عبارتست از حرکت مواد، افراد، منابع مالی و غیر مالی و اطلاعات در داخل یک زنجیره تامین؛ در اندازه هایی از داخل یک سازمان تا بازرگانی جهانی و میان قاره ای.

زنجیره تامین درون سازمانی

​​​​​​​​​​​​​​مجموعه فعالیتهایی که در تولید و عرضه محصول یا خدمت به مصرف کننده در همکاری با یکدیگر هستند.

دپارتمان لجستیک

دپارتمان زنجیره تامین

درخواست ثبت نام

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.