مدرسه تخصصی اقتصاد و استراتژی​​​​​​​

هـدف مدرسه​​​​​​​

 
  • آموزش و ایجاد نگاه تحلیلی و کاربردی در علوم اقتصادی و شناسایی ایده ها و روندهای اقتصادی.
  • آموزش مفهوم وکاربرد استراتژی و تفکر استراتژیک در حیطه های ایده پردازی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، برنامه ریزی و روش اجرا در سازمان ها و کسب و کارها.
 

مخاطبان مدرسه​​​​​​​

  • کارشناسان و مدیران برنامه ریزی و عملیاتی در سازمان ها
  • مدیران عامل و اعضای هیات مدیره
  • صاحبان کسب و کارهای شخصی و مشاوران مدیریت

​کلید واژگان

تفکر اقتصـادی:
تحلیل رویدادها و داده های اقتصادی برای کشف و شناسایی پیوند ها و روابط علت و معلولی پدیده های اقتصادی در سطوح خرد و کلان​​​​​​​

تفکر استراتژیک:
تفکر جامع نگر مبتنی بر تحلیل روابط بین عناصر در تعریف موضوعات، رویدادها و اهداف.​​​​​​​

مدیریت اقتصـادی:
مجموعه تصمیمات و فعالیتهایی برای تامین، ترکیب و مصرف منابع تولیدی به شیوه ای سودآور و پایدار​​​​​​​

برنامه ریزی استراتژیک:
روشی از برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطوح میانی و کلان و اهداف سودآور یا منفعت زا در سطح خرد، با بیشترین میدان دید برای شناخت مسیرها، فرصتها و ریسکها پیش رو.

مدیریت استراتژیک:
اجرای شیوه ای از مدیریت سازمانی برای نظارت، کنترل و کاهش تنش میان هست ها و بایدها. ​​​​​​​

دپارتمان اقتصاد

دپارتمان استراتژی

درخواست ثبت نام

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.