مدرسه تخصصی پژوهـش​​​​​​​

هـدف مدرسه​​​​​​​

آموزش محققان و کارشناسان پژوهش و تحقیق و توسعه برای شناسایی عناصر پژوهش و طراحی ساختارهای پژوهشی و تحقیقاتی و تدوین سیاست های پژوهشی​​​​​​​

مخاطبان مدرسه​​​​​​​

  • کارشناسان و مدیران طراحی و برنامه ریزی، و تحقیق و توسعه
  • مدیران عامل و اعضای هیات مدیره،
  • صاحبان کسب و کارهای شخصی و مشاوران مدیریت.
  • دانش پژوهان و محققان آزاد
  • کارشناسان و متخصصان ارتباطات و علوم اجتماعی​​​​​​​

​کلید واژگان

تحقیق و توسعه:
شیوه روشمند و جمعی گردآوری و تحلیل داده ها برای بهبود عملکرد یا توسعه و گسترش چند وجهی موضوع مورد مطالعه یا سوژه به نحوی که در جهت دستیابی به هدفی مشخص و از پیش تعیین شده باشد.​​​​​​​

پژوهش:
شیوه علمی تعریف سوژه، هدف و یا موضوع بررسی و جمع آوری داده های خام و تحلیل شده برای کاربرد در مسیری روشن، منطقی، روشمند و مبتنی بر تفکر انتقادی، در علوم پایه و علوم اجتماعی.​​​​​​​