مدرسه تخصصی علوم سازمانی و بهره وری​​​​​​​

هـدف مدرسه​​​​​​​

 آموزش مدیران، کارشناسان و صاحبان کسب و کار و سرمایه برای درک، طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی بهره ور و کارآمد در سازمانها و کسب و کارها​​​​​​​

مخاطبان مدرسه​​​​​​​

  • کارشناسان و مدیران طراحی، برنامه ریزی و عملیاتی
  • مدیران عامل و اعضای هیات مدیره
  • صاحبان کسب و کارهای شخصی و مشاوران مدیریت​​​​​​​

​کلید واژگان

بهره وری:
تفکر، سیستم و ابزارهایی برای تنظیم و تطبیق و بهینه سازی فرآیندهای درونی و بیرونی سازمان برای کسب بهترین نتیجه چه از منظر مخاطبان و مشتریان و چه از نظر دستاوردهای مالی ​​​​​​​

علوم سازمانی:
مجموعه دانش های کاربردی برای اجرای درست، اصولی و قاعده مند کسب و کار و سازمان مانند دانش شناخت اصول سازماندهی و فرآیند، مدیریت تولید، مدیریت بازار و مشتری، روابط عمومی و اطلاعات، منابع انسانی و کارآفرینی​​​​​​​

دپارتمان علوم سازمانی (دوره های تک درس)

دپارتمان کیفیت و بهره وری (دوره های تک درس)

دپارتمان بازرگانی (دوره های تک درس)

دپارتمان کسب و کار (دوره های تک درس)

دپارتمان سرمایه گذاری (دوره های تک درس)

دپارتمان مدیریت بازار و برند (دوره های تک درس)

دوره جامع شناخت و مدیریت صنعت (طراحی خاص برای سازمان ها و صنایع)