مدرسه تخصصی تاریخ، ادبیات و فلسفه

هـدف مدرسه​​​​​​​

ایجاد نگاهی نوین و تحلیلی به تاریخ، ادبیات و فرهنگ ایران و جهان ​​​​​​​

مخاطبان مدرسه​​​​​​​

همه علاقمندان و دوستداران تاریخ، ادب و فرهنگ ایران.

​کلید واژگان

فلسفه:
شیوه خاص تفکر اجتماعی پیرامون زندگی بر اساس آموزه های بنیادین و تاریخی و نگرش به امکانات و دستاوردهای زیست مادی و معنوی​​​​​​​

فرهنگ:
​​​​​​​مجموعه تلفیق شده ای از رویکردهای فکری و رفتاری یک جامعه بر اساس منابع ادبی و تاریخی و اقلیمی و ارتباطی، منطبق با نیازها و شرایط زیست مادی.  ​​​​​​​

ادبیات:
مجموعه میراث مکتوب منظوم و منثور، و شفاهی مردم یک جامعه در سطوح محلی، منطقه ای و ملی شامل داستان ها، اسطوره ها، متل ها و خاطرات نسل های متوالی.

دپارتمان تاریخ (دوره های تک درس)

دپارتمان ادبیات (دوره های تک درس)

دپارتمان فلسفه (دوره های تک درس)