مدرسه تخصصی سیاست و رهبری​​​​​​​

هـدف مدرسه​​​​​​​

  • ایجاد نگاه سیاسی  واقعگرا، هدفگرا و مبتنی بر هزینه- فایده برای گزینش اهدافی منطقی، قابل جذب و توسعه گرا با شرکایی معقول و دارای قابلیت تعامل.
  • شناخت روند امور سیاسی، کنش سیاسی و مشارکت های مدنی و اجتماعی
  • ایجاد، حفظ و تقویت توانایی تعامل اجتماعی و رهبری در هر سطح ​​​​​​​

مخاطبان مدرسه​​​​​​​

  • دانشجویان و کارشناسان علوم سیاسی، روابط بین الملل و علوم اجتماعی
  • همه علاقمندان و دوستداران ایران​​​​​​​

​کلید واژگان

سیاست عملی:
مجموعه اقدامات و مدیریت امکانات برای رسیدن به هدف مشخص یا بهترین نتیجه ممکن. ​​​​​​​

رهبری:
قابلیت طراحی و تدوین اهداف و مسیرها و توانایی پاسخگویی به بحران ها در راه کسب اهداف روشن با تاثیرگذاری مثبت در دیگران در سطوح خرد و کلان​​​​​​​

سیاست:
مجموعه تصمیمات ناشی از تحلیل ها و ارزیابی موضوعات برای گزینش منفعت زا ترین اهداف و تدوین بهترین راه های گسترش و کسب منافع.​​​​​​​